Aktualności

Aktualności

 • Zobacz" onclick="return openModalBox(this,{handler:'image'})" title="Zoom in" href="/szablon/images/bt_portfolio/67/original/8bd95858bff988e1c9fe79dcb72ff470.jpeg">Zoom in

Spis treści:

 • Obsługa podzielnej płatności w systemie KS-AOW
 • Realizacja zlecenie na wyroby medyczne (pieluchy) z uprawnieniem 47DN
 • RODO
 • BDO
 • Komunikat PWIF dnia 14.06.2018
 • E-Recepta
 • Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.
 • Obsługa przeceny pozycji umieszczonych w kolejce w systemie KS-AOW
 • ZSMOPL
 • Obsługa podzielnej płatności w systemie KS-AOW

  SPLIT-PAYMENT_w_Programie_Aptecznym

  Realizacja zlecenie na wyroby medyczne z uprawnieniem 47DN

  Instrukcja realizacji wniosków na środki pomocnicze z uprawnieniem wynikającym z ustawy za życiem (47DN).

  INSTRUKCJA

  RODO

  RODO w PIGUŁCE

  PREZENTACJA

  PORADNIK PRAWNY DOTYCZĄCY STOSOWANIA W APTECE PRZEPISÓW RODO

  PORADNIK

  BDO

  KS-BDO RODO to kompleksowe rozwiązanie, które wspomaga realizowanie procesów obejmujących ochronę danych osobowych w placówkach opieki zdrowotnej. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie osiągnięcie zgodności z wymogami prawa i zostało przygotowane oraz będzie rozwijane w kontekście wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO).

  KS-BDO RODO wspomaga proces analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, co ułatwia dobór adekwatnych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, zapewniających utrzymanie wymaganego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych.

  W ramach rozwiązania wytworzona zostanie dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych, obejmująca procesy i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych. Pozwala to uporządkować i zabezpieczyć proces przetwarzania danych w organizacji.

  PRZEWAGA ROZWIĄZANIA

  Największą zaletą KS-BDO RODO jest integracja z systemami informatycznymi produkcji KAMSOFT S.A. (KS-SOMED, KS-PPS, KS-AOW), dedykowanymi do wspomagania procesu obsługi danej placówki. Dzięki temu możliwe jest między innymi kontekstowe/dziedzinowe wsparcie w procesie analizy ryzyk, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, automatyczne generowanie niezbędnych dokumentów (upoważnień) oraz ciągłe monitorowanie aktualnego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie informacje przechowywane są wyłącznie w lokalnej bazie danych i nie są przesyłane poza placówkę.

  Dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych, przygotowana w ramach KS-BDO RODO, jest dostosowana do specyfiki branży, w której funkcjonuje placówka, a dzięki udostępnieniu szczegółowej ankiety, uwzględnia sytuację konkretnego podmiotu.

  KORZYŚCI WDROŻENIA

  • Wsparcie w przeprowadzeniu analizy ryzyka – nowy element wymagany w związku z wejściem w życie RODO
  • Ankieta umożliwiająca ocenę indywidualnej sytuacji podmiotu w obszarze wykorzystywania danych osobowych
  • Wbudowane rejestry pozwalające dokumentować czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • Wzorce dokumentów wykorzystywanych w procesach przetwarzania danych osobowych
  • Konfiguracja bezpieczeństwa systemu informatycznego wraz z widocznym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa
  • Wbudowane mechanizmy aktualizacji dokumentacji w obszarze wynikającym ze zmian personalnyc

  Jak BDO pomaga w wdrozeniu RODO

  PREZENTACJA

  E-recepta

  Obsługa e-recepty w systemie KS-AOW - wydanie 2

  E-RECEPTA

  Wprowadzanie elektronicznej recepty do polskiej służby zdrowia stało się rzeczywistością. 25 maja w Siedlcach odbyła się inauguracja e-Recepty, w której uczestniczył minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Pierwszym pacjentem, któremu wystawiono elektroniczną receptę, był prezydent Siedlec Wojciech Kudelski. Receptę na przepisany przez swojego lekarza rodzinnego lek wykupił w pobliskiej, lokalnej aptece. Elektroniczna recepta - to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia. Jest przekazywana pacjentowi za pośrednictwem e-maila, SMS lub jako wydruk informacyjny. Od lutego trwa pilotaż e-Recepty, w którym bierze udział 6 placówek medycznych i 59 aptek ze Skierniewic, Siedlec oraz powiatu siedleckiego. Po zakończeniu pilotażu, od września system wystawiania i realizowania e-recept będzie wprowadzany stopniowo na terenie całej Polski.

  Korzyści dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów

  Nowa forma wystawiania i realizowania recept przynosi korzyści przede wszystkim pacjentom. Elektronicznej recepty pacjent nie zgubi ani nie zniszczy. Gdy któregoś z przepisanych leków nie znajdzie w jednej aptece, bez problemu wykupi go w innej – bez konieczności sporządzenia odpisu przez farmaceutę. Wszystkie dane niezbędne do wykupienia leku z e-recepty są dostępne przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które każdy pacjent może aktywować na portalu pacjent.gov.pl.

  Zniknie problem nieczytelnych recept. Farmaceuci unikną problemów z ich realizacją, a pacjenci nie będą musieli wracać do lekarzy z prośbą o korektę. E-recepta oszczędzi też wielu wizyt przewlekle chorym, cyklicznie zgłaszającym się do lekarzy z prośbą o wypisanie kolejnej recepty na stale przyjmowane leki.

  Wystawianie elektronicznych recepty pozwala oszczędzić lekarzowi nawet 30 minut dziennie (dane ze Szwecji), dzięki czemu więcej czasu może on poświęcić na badanie i kontakt z pacjentem. Śledzenie historii przepisanych leków pozwoli też lepiej skoordynować proces leczenia. Wszystkie wystawione danemu pacjentowi e-recepty są do wglądu na Internetowym Koncie Pacjenta, także po ich wykupieniu, dzięki czemu lekarz może lepiej koordynować proces leczenia, zapobiegać polipragmazji i interakcjom międzylekowym.

  Doświadczenia z innych krajów pokazują, że wprowadzenie elektronicznych recept przyniosło oszczędności dzięki zmniejszeniu liczby pomyłek, podniesieniu bezpieczeństwa pacjentów, ograniczeniu biurokracji i uszczelnieniu obrotu lekami.

  Komunikat PWIF dnia 14.06.2018

  Komunikat do wszytskich kierowniów aptek ogólnopolski i punktów aptecznych dotyczący prac związanych z wdrożeniem e-recepty.

  KOMUNIKAT

  Podzielona płatność podatku VAT od 1 lipca 2018 r.

  Co to jest MPP

  W mechanizmie podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

  Środki na rachunku VAT wykorzystujesz do zapłaty VAT w rozliczeniach z kontrahentami i urzędem skarbowym.

  Mechanizm stosujesz wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

  Kogo dotyczy MPP

  MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, niezależnie od tego czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, małą, średnią czy dużą firmą. Wpływa też na sektor bankowy i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, księgowych i biura rachunkowe. Kogo NIE dotyczy MPP

  Z MPP nie możesz skorzystać, jeśli jesteś:
  • konsumentem (nieprowadzącym działalności gospodarczej),
  • przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT),
  • przedsiębiorcą – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe.
  Dobrowolność MPP

  Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że sam decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm można stosować w sposób wybiórczy).

  Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby postanowienia co do płatności w MPP lub bez MPP były regulowane w umowach między tobą i dostawcą (dostawca może nie wyrazić zgody na zapłatę mu w MPP). Zapłata z MPP, rachunek VAT

  Zapłata przy użyciu MPP będzie opierać się nadal na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK. W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:

  • kwotę podatku VAT (lub część),
  • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, NIP dostawcy.

  Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie – tak jak dotychczas – będzie wskazywać rachunek rozliczeniowy dostawcy.

  Bank/SKOK automatycznie otwiera jeden bezpłatny rachunek VAT do rachunków rozliczeniowych, które w nim posiadasz. Na twój wniosek bank/SKOK może otworzyć więcej rachunków VAT.

  Z rachunku VAT możesz korzystać w ograniczonym zakresie. Istnieją dwie możliwości skorzystania z rachunku przy płaceniu:

  • za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT można opłacić ze środków na rachunku VAT, na rachunek VAT kontrahenta,
  • swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego czy korzystasz z MPP czy nie.

  Ważne: Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do ciebie. Organy podatkowe nie będą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Masz zatem dostęp do tych środków i możesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów, a twoja płynność finansowa nie jest zagrożona. Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT.

  Aby otrzymywać w przyspieszonym terminie – do 25 dni – zwrot różnicy podatku (tj. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) na rachunek VAT – zaznacz w deklaracji VAT, że chcesz zwrot na rachunek VAT i w jakiej kwocie.

  A zatem – jeżeli w deklaracji podatkowej masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym – możesz:

  • złożyć wniosek o zwrot tej różnicy na rachunek VAT w terminie do 25 dni lub
  • wykazać tę różnicę do zwrotu w standardowym terminie 60 dni.

  Ważne: 25-dniowy termin zwrotu nie może być przedłużony.

  Uwolnienie środków z rachunku VAT

  Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy.

  Urząd na podjęcie decyzji ma 60 dni. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. W takiej sytuacji wydaje decyzję, od której możesz się odwołać. W przypadku zgody otrzymasz postanowienie, zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

  Pamiętaj, że to ty sam zdecydujesz, jaką kwotę przekażesz na swój rachunek rozliczeniowy. Ważne jest również to, że złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywać twój wniosek. Jeżeli po złożeniu wniosku o przekazanie środków zechcesz zapłacić kontrahentom faktury w MPP lub zapłacić VAT do urzędu skarbowego, możesz to zrobić. Bank/SKOK przeleje wówczas kwotę do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

  Obsługa przeceny pozycji umieszczonych w kolejce w systemie KS-AOW

  Od wersji 2018.1.0.0 program KS-AOW obsługuje przecenę pozycji umieszczonych w kolejce. Więcej infrmacji w instrukcji poniżej.

  INSTRUKCJA

  ZSMOPL

  Szanowni Państwo

  1 grudnia w środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym ZSMOPL została udostępniona zoptymalizowana funkcjonalność zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących.

  Aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL (ewaluacja i produkcja) osoba reprezentująca podmiot, która składa wniosek musi posiadać elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis potwierdzony Profilem Zaufanym. Podpisany wniosek będzie akceptowany za pomocą systemu. Szczegółowe opis procesu zakładania kont w ZSMOPL znajduje się w procedurze podłączenia do ZSMOPL na środowisku produkcyjnym.

  Środowisko produkcyjne

  Portal środowiska produkcyjnego ZSMOPL jest dostępny pod adresem: https://zsmopl.ezdrowie.gov.pl

  Środowisko testowe

  Jednocześnie nadal dostępne jest środowisko ewaluacyjne (testowe) pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl

  Na środowisku ewaluacyjnym wszelkie procesy, w tym zakładania kont, stanowią dokładne odwzorowanie procesów wykonywanych w środowisku produkcyjnym dlatego należy stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji do środowiska produkcyjnego.

  Środowisko ewaluacyjne jest przeznaczone dla twórców oprogramowania oraz dla podmiotów raportujących, które chcą przetestować funkcjonalności systemu przed założeniem konta na środowisku produkcyjnym. Prowadzenie testów na środowisku ewaluacyjnym jest rekomendowane przez CSIOZ.

  Certyfikaty do podpisywania komunikatów

  W środowisku produkcyjnym i ewaluacyjnym akceptowane będą certyfikaty niekwalifikowane wystawione przez dowolne centrum certyfikacji zarejestrowane w rejestrach Narodowego Centrum Certyfikacji. Certyfikaty wystawione przez CSIOZ w okresie pilotażu i prowadzonej ewaluacji będą akceptowane wyłącznie na środowisku ewaluacyjnym.

  Wymagania dla certyfikatu:
  - zawiera adres e-mail, nazwę reprezentowanego podmiotu i miejsca prowadzenia działalności (opcjonalnie: imię i nazwisko subskrybenta),
  - jest zgodny ze standardem X.509 v3,
  - jest zabezpieczony funkcją skrótu minimum SHA1 (zalecana SHA2),
  - ma minimalną długość kluczy kryptograficznych: RSA/DSA 2048 bit,
  - jest wystawiany w formacie PEM oraz opcjonalnie w formacie P12.

  W przypadku chęci wykorzystania certyfikatu zgodnego z powyższą specyfikacją, wystawionego przez zagraniczne centrum certyfikacji wymienione na liście europejskich zaufanych centrów certyfikacji ( https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ ) wymagany jest wcześniejszy kontakt drogą mailową na adres certyfikaty@csioz.gov.pl.


  Pomoc techniczna w zakresie ZSMOPL:
  tel.: 22 597 09 70
  e-mail: zsmopl@csioz.gov.pl


  Procedura zakładania „Profilu zaufanego” ePUAP. Założenia konta dokonujemy na stronie: https://epuap.gov.pl

  Założenie konta przyda się w innych kwestiach - możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Profil Zaufany służy również do logowania do innych systemów elektronicznej administracji.

  Instrukcja założenia konta ePUAP.
  1. Zakładamy konto na stronie https://epuap.gov.pl – zarejestruj się (prawy górny róg strony).
  2. Wypełniamy swoje dane wpisując w odpowiednie pola (podajemy nr telefonu +48……… na który przyjdzie sms potwierdzający założone konto).
  3. Wskazujemy instytucję (Urząd Skarbowy, Bank, ZUS), gdzie udamy się osobiście z dowodem osobistym, aby potwierdzić wiarygodność konta.
  Za pomocą konta ePUAP będziemy mogli zatwierdzić składany wniosek do ZSMOPL.

  Istnieje drugi sposób, płatny do zatwierdzenia konta ZSMOPL, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Koszt certyfikatu to 240 - 270 zł netto (nie mam jeszcze dokładnej oferty).
  Jeżeli są chętni na płatny sposób, proszę o kontakt, wówczas będziemy zakupywać certyfikaty zbiorowo i określać dokładny koszt.
  Sama wysyłka danych z systemu aptecznego do ZSMOPL, odbywać się będzie na podstawie zakupionego certyfikatu niekwalifikowanego (jeden na każdą aptekę) i skonfigurowanego w środowisku windows i Kamsoft. Wstępny koszt certyfikatu niekwalifikowanego dla apteki to 60zł na rok.

  Client: Bow Themes
  Services provided: HTML5/Photoshop
  Summary:

  Producentem i właścicielem autorskich praw majątkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

  tlo1.jpg